Tjänster

Tjänster

Revision

På vilket sätt har du och ditt företag nytta ev revision? Vårt svar på den frågan är att revisionsberättelsen ger den trovärdighet till er årsredovisning som behövs för att många av era intressenter, såsom finansiärer, leverantörer, kunder m.fl., skall kunna förlita sig på den i sina affärsrelationer med er. Att kunna diskutera företagets situation med en oberoende revisor är också många gånger en stor fördel, särskilt om företaget har flera delägare. Utöver dessa aspekter förslår vi ofta i revisionen förbättringar inom företaget som både kan rendera i högre lönsamhet och bättre intern kontroll. Revisionen är alltså både en viktig kvalitetsstämpel gentemot er omvärld, en trygghet för er själva och en bra utvärdering av hur företaget mår och fungerar.

Lagbunden och frivillig revision enligt ISA

Alla aktiebolag i Sverige kan välja att ha revision. För aktiebolag som överstiger minst två av följande tre gränsvärden: 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 miljoner kronor i nettoomsättning, krävs revision enligt lag.

Vi erbjuder en effektiv och kvalitativ revision och har dessutom en mycket genomarbetad rutin för att hantera kombinerade uppdrag. Detta innebär att vi kan hantera allt ifrån delar av bokföringen till att skriva revisionsberättelsen åt samma kund inom vårt företag, med bibehållet acceptabelt oberoende. Då flera delar hanteras under samma tak erhålls effektivitetsfördelar vilket gynnar er som kund på flera sätt. Dels får ni en lägre totalkostnad jämfört med att anlita olika leverantörer, dels kan vi garantera en högre kvalitet på reviderade handlingar då vi har kontroll på bakomliggande rutiner för allt utfört arbete. Självklart arbetar vi också med renodlade revisionsuppdrag.

Revisionsanknuten rådgivning och intyg

Utöver den traditionella revisionen erbjuder vi också utfärdande av revisorsintyg för olika ändamål liksom genomgång och utvärdering av ert företags interna rutiner och system mm.